ANBI

Vanaf 1 januari 2016 is het nodig om met betrekking tot de ANBI e.e.a. te benoemen. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Gemeente Cillaarshoek is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland, welke een groepsbeschikking heeft voor de ANBI bij de belastingdienst, waardoor giften aan de gemeente en diaconie aftrekbaar zijn. Volgens de kerkorde van de PKN (Statuut ordinantie 2 artikel 1) is de gemeente; “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. In het burgelijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid is vastgesteld dat gemeente Cillaarshoek een zelfstandig onderdeel is (artikel 2 boek 2; tevens ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van kerkorde).

Om die reden heeft de gemeente ook een zelfstandig RISN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Deze dient bij bijv. de Kerkbalans en andere periodieke giften aangegeven te worden. Het RSIN van onze gemeente is:

004939220 (Hervormde Gemeente Cillaarshoek)
824122495 (Diaconie van de Hervormde Gemeente Cillaarshoek)

Hieronder vind u de benodigde informatie die openbaar dient te zijn als ANBI-instelling.

Algemene gegevens

KvK niet ingeschreven. Zie verder onder het kopje contact op deze website.

Bestuurssamenstelling

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit 3 ouderlingen en 2 diakenen. Tevens is er voor het pastoraat binnen de gemeente een pastoraal medewerker in dienst. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de begroting, jaarrekening en alle andere gemeentezaken. Door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, is er contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11 artikel 8; kerkorde).

Doelstelling / visie

In de regel komt onze doelstelling en visie overeen met de door de PKN beschreven versie in de kerkorde. Dit vormt de basis van de kerkstructuur, de organisatie, het kerkrecht, de ledenadministratie, de arbeidsvoorwaarden en de financiën binnen de PKN. Deze is als volgt verwoord:

1) De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2) Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer, om het Woord te horen en te verkondigen.
3) Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift (de Bijbel) als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest.

In de linkerkolom op deze pagina staat verwoord hoe we daar concreet binnen gemeente Cillaarshoek mee aan de slag (zullen) gaan.

Beleidsplan

Op de website van de PKN kunt het beleidsplan terugvinden wat tevens geldt voor alle aangesloten gemeenten. Daarnaast is er binnen de kerkenraad een concreet beleidsplan opgesteld voor de gemeente. Deze kunt u tevens in linkerkolom op deze pagina terugvinden.

Beloningsbeleid

Binnen gemeente Cillaarshoek is geen plaats voor een vaste predikant. Enkel de kerkelijk werker is in loondienst. De beloning hiervan is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Zie hiervoor ook de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraad, commissies of andere betrokken gemeenteleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Bij het voorgaan van een gastpredikant wordt uiteraard een financiële vergoeding gegeven, zoals te vinden is in bovenstaande regelingen.

Verslag activiteiten, begroting en overzicht baten en lasten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dit gebeurt in Cillaarshoek door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen in het plaatselijk werk. Voorbeelden hiervan zijn bijv. HVD, schoonmaak van de kerk, onderhoud gebouwen. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder die van kerkrentmeesters en diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de rest van de kerkenraad. Dit geldt tevens voor de verwachte bestedingen (begroting). Deze sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere kerkelijk werkers verrichten hun werkzaamheden. Kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan en is ook op te vragen bij diaken Van Strijen.

Begrotingen:

Begroting 2024 diaconie

Begroting 2024 kerkrentmeesters

Begroting 2023 diaconie

Begroting 2023 kerkrentmeesters

Begroting 2022 diaconie

Begroting 2022 kerkrentmeesters

Begroting 2021 diaconie

Begroting 2021 kerkrentmeesters

Begroting 2020 diaconie

Begroting 2020 kerkrentmeesters

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2023 Diakenen

Jaarrekening 2023 Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2022 Diakenen

Jaarrekening 2022 Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021 Diakenen

Jaarrekening 2021 Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020 Diakenen

Jaarrekening 2020 Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2019 Diakenen

Jaarrekening 2019 Kerkrentmeesters

Jaarrekeningen van kerkvoogdij & diaconie over 2018:

Jaarrekeningen van kerkvoogdij & diaconie over 2017, inclusief begroting over 2018:

  

Jaarrekeningen van kerkvoogdij & diaconie over 2016, inclusief begroting over 2017:

     

Jaarrekeningen van kerkvoogdij & diaconie over 2015, inclusief begroting over 2016:

 

Bij bovenstaande bijlagen hoort de toelichting dat kerkgenootschappen en hun onderdelen (dus ook gemeente Cillaarshoek) zelf zorgen voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Het geval kan zijn dat dit aan de gemeente is nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. In Nederland krijgen kerken geen overheidssubsidie, tenzij het bedoeld is voor instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat. Dit gebeurt in de vorm van salarissen voor de (gast)predikant en kerkelijk werker en aan de organisatie van activiteiten. Daarnaast worden de inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (bijv. salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.