Over onze gemeente

Hervormde gemeente Cillaarshoek is een kleine gemeente in de Hoeksche Waard, gesitueerd tussen Strijen en Maasdam. Elke zondag zijn er om 10.00 en 18.00 uur diensten, waarin het Woord van God centraal staat. Met 4 kerkenraadsleden is de gemeente de kleinste zelfstandige gemeente uit de omgeving. Daar zijn we God erg dankbaar voor. We streven ernaar om als gemeente open en gastvrij te zijn. Elke eerste zondag van de maand is er bijvoorbeeld koffiedrinken na de kerkdienst; een moment om met elkaar te praten, kennis te maken of anderszins. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Daarnaast is er een bruisend rommelmarktcomite (zie onder activiteiten op de site), hebben we een zondagsschool, Bijbelkring, jeugdactiviteiten enzovoorts. Voor pastorale of diaconale zaken kunt u meer informatie vinden op de website en contact opnemen met desbetreffende personen.

De kerk van Cillaarshoek valt niet te missen als u de plaats zelf kunt vinden. Het is namelijk de enige kerk die daar staat. De kerk en de aangrenzende pastorie zijn opgenomen als Monument op de monumentenlijst. Om die reden kunt u onder het kopje ‘kerk en interieur’ allerlei interessante informatie vinden over de kerk zelf en de inrichting ervan.

Het spreekt vanzelf dat we hopen dat u niet alleen deze site zult bekijken, maar ook de stap neemt om een keer een dienst te bezoeken. Daar kunt u kennis maken met het geloof danwel groeien in het geloof. Een dienst bezoeken kan echter een grote stap zijn, als u het niet gewend bent of van huis uit heeft meegekregen. U kunt vooraf natuurlijk altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden om daarover in gesprek te gaan. Niets is verplicht, alles uit vrije wil, maar toch niet geheel onbelangrijk voor uw verdere leven. Wij  geloven namelijk dat het van levensbelang is om Jezus Christus als uw Verlosser aan te nemen, uw zonden aan Hem te belijden en voortaan voor Hem te leven. De kerk is een uitgelezen mogelijkheid om meer over Hem te horen, te leren en samen met andere gemeenteleden hierover gesprekken aan te gaan. Wilt u dit liever eerst persoonlijk of heeft u hier uitgebreid vragen over? Bel dan gerust met onze pastoraal medewerker en/of kerkenraadsleden.

Hieronder een lijst om welke redenen u naar de kerk zou kunnen gaan (overgenomen van een lijst uit de kerk). Het kan best dat u sommige bewoordingen niet begrijpt, sommige redenen niet snapt of dat u zelf zo uw eigen redenen heeft. Lees het vooral als een aanvulling op uw huidige denken en vooral niet als iets dat bij iedereen aanwezig moet zijn. Is er iets onduidelijk of bent u het ergens niet mee eens (wat natuurlijk ook mag), dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We willen zo open en oprecht mogelijk zijn met elkaar.

1Om een kans op bekering op te lopen.Gods Woord wil ons in ons binnenste raken.
2Om een gewoonte vol te houden.Het is een levenshouding van roeping, plicht en ook stijl.
3Om een traditie voort te zetten.Als schakel in een keten, vanuit het voorgeslacht, vanuit Israël.
4Om het bestaan ten volle te beleven.Wie voor het aangezicht van God leeft, beleeft volledig zijn bestaan.
5Om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen.Dit bestaat in zegenen, dienen, eren, verheerlijken, dankzeggen, zingen.
6Om het bijschrift bij de plaat te lezen.De wereld is een verwarrende plaat. Maar God openbaart hoe het was, en hoe het zou moeten zijn.
7Om de wereld voor te dragen. In de voorbede mogen we alle dingen voor God neerleggen.
8Om m'n bestaan tot op de bodem te doorgronden. Door middel van het ontdekkend karakter van de prediking zien we wat we zijn: zondig!
9Om het Heil te ontvangen. Door middel van het genadige karakter van de prediking zien we wat we kunnen worden: gelovig!
10Om tot het Licht te komen. Gods Woord verlicht ons verstand en leidt ons d.m.v. bekering op Gods weg.
11Om in de gemeenschap te worden ingelijfd.Gemeenschap met Christus, gemeenschap met de Drie-enige God, gemeenschap met elkaar.
12Om in het openbaar het geloof te belijden.Publiek: ik belijd het geloof van de kerk. Persoonlijk: ik belijd mijn geloof. De kerkgang zelf is een belijdenis.
13Om mijn bijdrage aan de gemeente te leveren. Door mijn aanwezigheid en door mijn inzet voor de ander.
14Om (eventueel) een ambt te dragen. Door de ambten wordt het gezag van Christus in de kerk uitgeoefend.
15Om de zin van de zondag te verwezenlijken. Wezenlijke vrijheid, ontspanning en vreugde als voorspel op de eeuwige sabbat.
16Om het kerkelijk jaar mee te maken. We vieren samen de feesten m.b.t. Gods Zoon, we herdenken de heilsfeiten.
17Om rust te vinden. We trekken ons terug uit de hectiek van het leven. Of juist uit haar eenzaamheid. We vinden rust voor de onrust in deze wereld en in ons eigen bestaan.
18Om gesticht / opgebouwd te worden. De prediking van Gods Woord is brood voor het hart. We leren al als kind er mee te beginnen.
19Om weer op toonhoogte te komen. We horen van Gods bedoeling met ons leven door de lezing van Zijn wet.
20Om wegwijs gemaakt te worden. Wegwijs in ons eigen hart en in het grote pallet van de goede werken.
21Om de verlossing van de wereld te vieren. Het eigenlijke geheim van de wereld is de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.